Historiadores: Bartomeu Font Obrador

Historiador y Cronista Oficial del Ayuntamiento de Llucmajor. Proclamado el día 25 de mayo de 1999.

Reseña Biográfica

1_384_1  Nacido en Llucmajor en 1932. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona. Dedicado en principio a la arqueología, formó parte del equipo de Lluís Pericot y tomo parte en excavaciones en Cataluña y Mallorca (Capocorb Vell). En 1968 se doctora con la tesis Contribució mallorquina al coneixement dels indígenes de Califòrnia, convirtiéndose en un especialista en el estudio de la participación mallorquina en la colonización y evangelización de América. Fue autor de numerosos estudios sobre la vida y obra de Serra, Palou, Crespí i Boscana. Entre su obra destacan los siguientes títulos: Los indigenas de Califòrnia del Padre Boscana, Fra Juníper Serra, Les Balears i el Nou Món, El apóstol de California, sus albores y Doctor de gentiles. Mención aparte merece la História de Llucmajor, en 9 volúmenes (1972 - 2001), que se ha convertido en referente obligado de la historiografía local. Fue director de las publicaciones de la Societat Arqueològica Lul·liana. Fue cronista oficial del Ayuntamiento de Llucmajor y miembro de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Bones Lletres de Barcelona y de la Real Academia de la Historia de Mèxico. Además, fue director del Museo Fray Junípero Serra de Petra. Obtuvo diferentes títulos honoríficos, como la cruz de Isabel la Católica, el escudo de oro de Llucmajor, la Espigolera y la ciudadanía honoraria de San Gabriel de California. El 11 de octubre de 2005 falleció en Llucmajor.

 

Obra: Historia de LLucmajor

L'Ajuntament de Llucmajor ha editat i recolzat aquesta extensa i prolífica obra de historiografía des de l'any 1972 fins al 1999. Composta de 9 volums, inclosos els Index d'unes 84.000 entrades que abraça onomástica, toponimia i temática varia, s'ofereixen quasi 4.500 pàgines de documentació, anàlisi i estudi de la problamàtica llucmajorera en el marc de la historia general del Regne de Mallorca.

Però a més, a partir dels esdeveniments del segle XIV ha bestablert uns eixos vertebradors del relat fàcils de comprendre i de sguir progressivament i aquí intervé per tant l'element cronològic com a conductor seqüencial de la realitat-, els quals han demostrat tenir capacitat per a integrar d'una manera constant tota sort d'aspectes factuals: institucions, demogràfiques, economia, espai urbà o rural, defensa, vida espiritual, folklore, etc. I a la vegada hom pretén un propòsit de globalitat no sols respecte del temps, per aixó hom arranca de la prehistoria bi es va remuntant segle a segle fins arribar a l'actualitat, sinó també de tota mena de qüestions sobre les que s'hagin trobat fonts d'informació adequades, sense excloure'n cap.

El projecte transpua un afany d'ordenada "sistematizació", enfront de la "tematizació" més corrent, si se m'accepta el neologisme, o sota l'apariència de senzillesa s'amaga un esforç d'anàlisi i de síntesi que queda plasmat en una estructura sòlida i reiterativa un volum desprès de l'altre, sempre en la mesura del posible, de manera a procurar la interconnexió d'uns fets amb altres concomitants i cada època amb la precedent o amb la següent, no obstant s'hagi de donar per acceptat que la divisió pràctica de la història per centúries no obeeix a situacions reals puix l'acabament d'una i el principi d'una altra no pressuposen una ruptura radical entre allò que pasaba antes i el que ve desprès. Hi ha cicles que s'han de tenir en compte i precisar.

En tot cas l'edifici imaginari d'aquesta proposta es sustenta bàsicament en uns pocs puntals, de manera uniforme i amb escasses modificacions, que són:

1 ) La Vila, contemplada comn a concentració urbana principal, amb la seva evolució física, la problemática que genera, les solucions recercades, etc.

2 ) La part forana o el terme, comprensiu de la resta del territori municipal, lloc per lloc, amb els seus trets característics: construccions, producció, divisions o concentracions, etc inserint la intrahistoria de la seva propietat amb els titols hereditaris o successions oneroses.

3 ) La població com a ingredient humà, objecte primordial en definitiva de la vida i de qualsevol organització, les curves demogràfiques, els habitants segons el seu "status" social o l'origen, noms i malnoms, les formes de viure, divertir-se o morir, etc.

4 ) La composició i actuacions dels organismes civils rectors de la comunitat - la Univcersitat primer i posteriorment l'Ajuntament en tots els afers de la seva competència.

5 ) Un element de pes a la nostra societat occidental com el religiós-eclesial, aquí a través essencialment de tres focus: l'Esglèsia parroquial representativa de l'acció pastoral més antiga i normal; el santuari de Nostra Senyora de Gràcia erigit al final del segle XV, i el Convent de sant Bonaventura fundat l'any 1608.

6 ) Més un capitol d'activitats o situacions de carácter divers denominat Varia miscel.lana d'assumptes que poden convertir-se en freqüents


Source URL: https://www.llucmajor.org/historiadores-bartomeu-font-obrador