27 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Anuncis

02-Juny-2016
Adscripció provisional de quatre llocs de treball en la secció polivalent
Servei de reforç d'estiu a primera línea de s'Arenal.
30-Gener-2017
Anunci BOIB modificació reglament subministrament d'aigua
Actualitzat dia 07/02/2017 amb la proposta de batlia.
09-Novembre-2016
Anuncio dotación de alcantarillado zona de suelo urbano de Cala Pi, Vallgonera y Es Pas
Anuncio de acuerdo plenario de fecha 28/9/2016.
03-Gener-2018
Aprovació inicial de la modificació puntual nº 02/2017
relativa a l'exoneració d'implantació de xarxa de clavegueram a les urbanitzacions de Cala Pí, Vallgornera Nou i Es Pas de Vallgornera
30-Maig-2019
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU LLUCMAJOR N. 1/2019 (EXP. 2019/4040V)
Relativa a la classificació de sòl urbanitzable directament ordenat i requalificació de parcel·les a sòl urbà.
20-Juny-2016
BAN instal·lació expositors i altres elements
A la voravia per part dels comerços.
10-Juny-2016
Ban sobre el servei de recollida de Residus Sòlids Urbans a s'Arenal
Departament de Medi Ambient i Medi Rural.
04-Octubre-2018
Borsa auxiliars administratius
Actualitzat dia 15/01/2019 amb l'edicte de creació de borsa.
17-Febrer-2017
Borsa cuiner/a Patronat de la residència de les persones majors
Actualitzat dia 11/05/2017 amb el resultat definitiu.
19-Agost-2016
Borsa de Diplomat Universitari d'Infermeria (DUE) del Patronat de Persones Majors de Llucmajor
Actualitzat dia 20/10/2016 amb l'anunci definitiu resultats concurs.
09-Abril-2018
Borsa de funcionaris i funcionàries interins administratius/ives
Actualitzat dia 21/06/2018 amb l'acord creació borsa Administratius/ives.
19-Agost-2016
Borsa de personal de neteja. Patronat de Persones Majors de Llucmajor
Actualitzat dia 14/11/2016 amb el resultat fase concurs i constitució borsa.
02-Setembre-2016
Concurs borsa vacant docent de mòduls generals àmbit científic tecnològic i prevenció de riscos laborals
Actualitzat dia 13/10/2016 amb el resultat final del procés selectiu.
02-Setembre-2016
Concurs borsa vacant docent de mòduls generals àmbit comunicació i social
Actualitzat dia 13/10/2016 amb el resultat final del procés selectiu.
02-Setembre-2016
Concurs borsa vacant docent de mòduls professionals auxiliar de manteniment d'electromecànica de vehicles
Actualitzat dia 13/10/2016 amb el resultat final del procés selectiu.
02-Setembre-2016
Concurs borsa vacant docent de mòduls professionals auxiliar de manteniment d'electromecànica de vehicles
Concurs borsa vacant docent de mòduls professionals auxiliar de manteniment d'electromecànica de vehicles
19-Juliol-2016
Concurs oposició borsa de peó com a personal laboral
Actualitzat dia 31/10/2016 amb els resultats definitius.
22-Febrer-2017
Concurs per a constituir una borsa d'Auxiliars d'infermeria per al Patronat de la residència de les persones majors de Llucmajor
Actualitzat dia 31/05/2017 amb l'anunci definitiu dels aspirants que han superat les proves.
07-Novembre-2016
Concurs-oposició d'una plaça de capatàs de la Brigada d'Obres
Actualitzat dia 19/01/2017 amb el resultat procés selectiu.
05-Juliol-2016
Concurs-oposició per substitucions categoria de treballadora familiar
Publicat dia 19/10/2016 el resultat del segon exercici i constitució de la borsa.
05-Juliol-2016
Concurs-oposició per substitucions categoria personal de neteja
Actualitzat dia 04/10/2016 amb el resultat primer exercici (Català).
05-Juliol-2016
Concurs-oposició plaça d'encarregat dels serveis de manteniment
Actualitzat dia 28/09/2016 amb els resultats finals.
05-Juliol-2016
Concurs-oposició plaça d'oficial 1a amb les funcions de jardiner
Actualitzat dia 27/10/2016 amb el resultat tercer exercici i proposta nomenament.
05-Juliol-2016
Concurs-oposició plaça oficial 1a amb les funcions de gruer
Actualitzat dia 20/10/2016 amb l'anunci definitiu i proposta nomenament.
28-Juliol-2016
Concurs-oposició plaça per a l'execució de programes de caràcter temporal
Actualitzat dia 13/12/2016 amb el resultat definitiu.
06-Juny-2016
Concurs-oposició plaça per a l'execució de programes de caràcter temporal
Actualitzat dia 16/09/2016 amb el resultat del tercer exercici i proposta de nomenament.
23-Agost-2016
Concurs-oposició plaça per a l’execució de programes en la categoria d'administratiu d'administració general
Actualitzat dia 22/12/2016 amb el resultat fase concurs i proposta nomenament.
19-Agost-2016
Concurs-oposició. Cinc places de professor d'adults. Personal laboral
Actualitzat dia 11/10/2016 amb el resultat final del procés selectiu.
22-Febrer-2016
Convocada plaça de Diplomat Universitari d'Infermeria
Grup II-Patronat de la Residència de Persones Majors (plaça núm.5).
22-Febrer-2016
Convocada plaça de treballadora familiar
Grup VII-personal laboral Ajuntament de Llucmajor (plaça núm. 76).
14-Agost-2017
Convocatòria plaça interina Tècnic d' Administració General, regidoria d'urbanisme i medi ambient
Actualitzat dia 24/11/2017 amb el resultat del segon exercici.
21-Juny-2018
Convocatòria borsa Conserges
Actualitzat dia Publicat a la web 07/12/2018 amb l'Edicte Creació Borsa de Conserges
25-Març-2019
Convocatòria de la borsa d'administratius
Actualitzat dia 02/09/2019 amb la Creació borsa
13-Octubre-2015
Convocatòria i bases
Plaça d'encarregat-LLEMSA
22-Juliol-2015
Convocatòria i bases
PLAÇA OFICIAL 1a DEL GRUP V
15-Juliol-2015
Convocatòria i bases
PLACES OPERARI DE NETEJA
20-Setembre-2017
Convocatòria i bases per a la cobertura, en comissió de serveis del lloc de cap de servei de recursos humans
Actualitzat dia 20/10/2017 amb la llista provisional admesos i exclosos.
14-Agost-2018
Convocatòria treballadors/es familiars
Actualitzat dia 11/10/2018 amb l'acord creació borsa TF.
22-Agost-2017
Creació borsa d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local per a l'execució d'un programa de carácter temporal
Actualitzat dia 05-02-2018 amb l'acord creació borsa AODL perfil econòmic.
23-Maig-2018
Creació d'una borsa d'auxiliars adminsitratius/ives
Actualitzat dia 02/08/2018 amb el resultat del segon i definitiu exercici.
24-Maig-2018
Creació d'una borsa d'oficial 1ª
Actualitzat dia 04/10/2018 amb l'acord Junta borsa oficial 1ª.
23-Maig-2018
Creació d'una borsa d'operaris d'oficis múltiples
Actualitzat dia 10/10/2019 amb els resultats del primer i segon exercici i la creació de la borsa.
23-Maig-2018
Creació d'una borsa d'operaris de neteja
Actualitzat dia 02/07/2018 amb la llista provisional.
29-Abril-2019
Creació d'una borsa de treball d'operari de neteja
Actualitzat dia 15/10/2019 amb la creació de la borsa.
29-Abril-2019
Creació d'una borsa de treball de cuiner/a segona

Actualitzat dia 13 11 2019 amb la creació de la borsa.

29-Abril-2019
Creació d'una borsa de treball de marmitó/marmitona
Actualitzat dia 13/11/2019 amb la creació de la borsa.
24-Maig-2018
Creació d'una borsa de treball de TAG
Actualitzat dia 19/12/2018 amb l'edicte de creació de borsa de Tècnic d'Aministració General.
25-Maig-2017
Creació d'una borsa de treball en la categoria d'educadora
Actualitzat dia 10/08/2017 amb els resultats definitius baremació.
22-Agost-2017
Creació d'una borsa de zelador/a d'obres
Actualitzat dia 18/12/2017 amb l'anunci del segon exercici.
24-Maig-2018
Creació d'una borsa especialitat arquitectura
Actualitzat dia 27/11/2019 amb el resultat del primer i únic exercici de l'oposició.
04-Març-2019
Exp. núm. 2019/1569F
a nom de Jaume Salvà Clar per a la construcció d’acadèmia de pàdel al polígon 20 parcel.la 434.
25-Juliol-2017
Expt nº 000023/2017-ACTI, a nom de INVERSIONES NAUTICAS NATURE SL
Per a CLUB ESPORTIU, al C/ CEDRE, 4 de Son Verí Nou.
25-Juliol-2017
Expt nº 000037/2017-ACTI, a nom de GLOBALES BED CONTRACTOR SL
Per a REFORMA PER A HOTEL DE TRES ESTRELLES, al C/ ANTONI MARIA ALCOVER, 10.
25-Juliol-2017
Expt nº 000066/2017-ACTI, a nom de FUSTERIA MIGJORN SL
Per a FUSTERIA (REF. CATASTRAL NÚM. 1008816DD9710N0001LK), al C/ TARRAGONA, 7.
03-Gener-2018
Expt nº 000076/2017-ACTI, a nom de GABINETES DE AUDIOPROTESIS ELECTROMEDICINA Y SERVICIOS, SA (GAES SA)
per a ADECUACIÓ PER A VENDA D’APARELLS AUDIOPROTÈSICS, al C/ BISBE TAIXEQUET, 96.
25-Juliol-2017
Expt nº 000084/2017-ACTI, a nom de SERRA AMENGUAL BARTOLOME
Per a APARCAMENT PRIVAT, al C/ DRAGONERA/ESPALMADOR, 1.
11-Maig-2018
Informació pública de la modificació de l'ordenança municipal reguladora del servei de taxi
Aprovada inicialment la modificació de l'Ordenança Municipal reguladora del servei de taxi, per acord del Ple de Llucmajor de data 25 d'abril de 2018, de conformitat amb els articles 49 de la Llei 78/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears.
26-Octubre-2015
Llistat provisional admesos
PLAÇA D´ARQUITECTE D´ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
27-Setembre-2019
Modificació taxa per llicència d'obertura d'establiments

Publicació web 27/09/2019

18-Agost-2017
Modificación puntual PGOU
Aprobación inicial de la modificación puntual nº 1/2017 relativa a la clasificación del suelo urbanizable directamente ordenado y recalificación de parcelas en suelo urbano del Plan general de ordenación urbana de LLucmajor
18-Juny-2019
Nomenament d'integrants de meses electorals
Procés de selecció per al nomenament dels integrants de les meses electorals per a la celebració d'eleccions
09-Novembre-2017
Obert el termini de sol·licituds per optar al nomenament de jutge de pau substitut del municipi de Llucmajor
El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 30 de novembre de 2017.
31-Gener-2017
Obert el termini de sol·licituds per optar al nomenament de jutge de pau titular del municipi de Llucmajor
El termini de presentació de sol.licituds acaba el dia 17 de febrer de 2017.
31-Gener-2018
Obertura de termini per a la presentació de propostes que cobreixin la necessitat de l'Ajuntament de Llucmajor
de celebrar un contracte menor de lloguer per ser destinat a l'Escola de Música de Llucmajor
10-Maig-2016
Ordenança cívica
Adjuntam l'esborrany de l'ordenança per a què pugui ser consultada.
10-Setembre-2015
Plaça d'arquitecte per concurs-oposició per a la provisió d'una plaça interina
El termini d’inscripció és fins dia 21 de setembre.
07-Agost-2017
Plaça interina tècnic d'aministració general
Actualitzat dia 27/10/2017 amb el tercer exercici.
08-Setembre-2015
Places de Professor d'Adults
Adjuntam aspirants per ordre de puntuació.
22-Gener-2019
Procés selectiu per proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Llucmajor, 31 places de policia local
Actualitzat dia 18/12/2019 amb el nomenament funcionaris en pràctiques i creació borsa.
05-Novembre-2015
Proposta de nomenament
FASE OPOSICIÓ PLAÇA D’APARELLADOR / ARQUITECTE TÈCNIC
21-Maig-2019
Provisió definitiva del lloc d'inspector en cap, pel sistema de lliure designació, de l'àrea de convivència ciutadana i policia de l'Ajuntament de Llucmajor
Actualitzat dia 17/06/2019 amb el nomenament de forma definitiva del lloc d'inspector en cap de l'àrea de convivència ciutadana i policia.
16-Novembre-2015
Puntuació i creació d’una borsa de substitucions
FASE OPOSICIÓ PLAÇA D'ARQUITECTE
28-Gener-2016
Resultat concurs-oposicio Plaça Arquitecte
Resultats del 3r exercici.
16-Setembre-2015
Resultats 1r exercici
FASE OPOSICIÓ PLAÇA D’APARELLADOR / ARQUITECTE TÈCNIC
20-Octubre-2015
Resultats 2n exercici
FASE OPOSICIÓ PLAÇA D’APARELLADOR / ARQUITECTE TÈCNIC
19-Gener-2016
Resultats concurs-oposició Plaça Arquitecte
Resultats 2n exercici.
27-Setembre-2019
SELECCIÓ D'UN AUXILIAR ADMINISTRATIU A TRAVÉS DEL SISTEMA EXTRAORDINARI D'OFERTA GENÈRICA DEL SOIB
Publicam els resultats de la relació de candidats i candidates.
20-Març-2017
Selecció d'un peó especialista amb les funcions de caner en la modalitat de contracte de relleu
Actualizat dia 30/05/2017 amb el resultat del segon exercici i proposta nomenament.