Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Voluntari de protecció civil

17-Juny-2019
Sol·licitud per formar part de l'agrupació de voluntaris de protecció civil

Sol·licitant: 
Persones físiques 

Documentació a aportar: 
- Sol·licitud d'alta com a voluntari de protecció civil

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
Oficines municipals. Plaça Espanya, 12

Horari: 
De 8.00 h a 14.30 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
- Majors de 18 anys
- Estar empadronats a Llucmajor
- No patir cap malaltia contagiosa
- Ser aptes per als treballs propis del servei que han de prestar
- Superin el curs de formació de voluntaris

Normativa: 
- Reglament d'agrupació de voluntaris de protecció civil de Llucmajor