Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Sol·licitud de targeta de resident (ORA)

18-Juny-2019

Sol·licitant:
Persones físiques

Documentació a aportar:
- estar empadronats i residir de fet a la zona de l'ORA o al seu àmbit d'influència
- que la domiciliació del vehicle coincideixi amb la del seu titular
- que sobre el vehicle no hi hagi una ordre de precintament i/o estigui en descobert respecte del pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Mitjans de contacte:
Presencial

Lloc d'entrega:
OAC (Oficina d'atenció al ciutadà). C/ Constitució, 1

Horari:
De 8.30 h a 14.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació:
A instància de part

Requisits:
- Els propietaris de vehicles que siguin persones físiques i que estiguin empadronats amb domicili de fet a zona d'ORA poden obtenir un distintiu de "resident" que els permet acollir-se a les exclusions de l'Ordenança Municipal de Circulació, únicament a l'àmbit del sector en què s'ubiqui el seu domicili i en els llocs no prohibits per una norma general o per alguna senyalització restrictiva operant a cada un dels sectors

Normativa:
Ordenança municipal de circulació