24 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Renovació o duplicat de la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

18-Juny-2019
Renovació o duplicat de la targeta d'aparcament a les zones reservades a aquest efecte per a persones amb mobilitat reduïda

Sol·licitant: 
Persones físiques

Documentació a aportar: 
- Fotocòpia acarada del DNI
- Certificat de la condició legal de minusvàlid (si té caràcter definitiu no és necessari).
- Dictamen emès pel CENTRE BASE sobre disminució de mobilitat (si té caràcter definitiu no és necessari).
- Fotocòpia acarada del permís de residència (només per a estrangers).
- Una foto mida carnet.

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
Policia Local. C/ Andalusia, s/n

Horari: 
De 8.00 h a 14.30 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
- Edat mínima: 3 anys.
- Tots els ciutadans empadronats a Llucmajor i que tenguin reconegut el grau de minusvalidesa