Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Registre de defuncions

18-Juny-2019

Sol·licitant:
Persones físiques

Documentació a aportar:
- Certificat mèdic de defunció
- DNI de la persona que sol·licita el registre

Mitjans de contacte:
Presencial

Lloc d'entrega:
Jutjat de Pau - C/ Fra Joan Garau, 2 Llucmajor

Horari:
De 10 a 12 h de dilluns a divendres

Forma iniciació:
A instància de part

Normativa:
- Llei de Registre Civil, de 8 de juny de 1957 (BOE de 10/06/57)
- Reglament del Registre Civil, de 14 de novembre de 1958 (BOE de 21/01/59)