Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Reclamació sobre la inscripció en el cens electoral

18-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones físiques

Documentació a aportar:
-Fotocòpia del DNI
-Emplenar una targeta del cens, perquè posteriorment es remeti a Estadística

Mitjans de contacte:
Presencial

Lloc d'entrega:
Oficina d'atenció al ciutadà. C/ Constitució, 1
OAC s'Arenal C/ Maria Antònia Salvà, 50 i OAC Badia Gran c/ Isaac Peral, 5-B

Horari:
De 8.30 h a 14.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació:
A instància de part

Observacions:
- En aquest procediment l'Ajuntament només fa d'òrgan gestor, ja que qui decideix finalment sobre les reclamacions censals efectuades és l'oficina d'Estadística.