Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Publicitat dinàmica

17-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones físiques o jurídiques 

Documentació a aportar: 
- DNI / NIF
- Alta de l'IAE i justificant del darrer pagament
- Autorització municipal de funcionament de l'activitat
- Relació de persones agents de propaganda
- Còpia del TC-2 de la seguretat social
- 1 fotografia mida carnet

Mitjans de contacte: 
Presencial o telefònic

Lloc d'entrega: 
Oficines municipals. C/ Sa Fira, 14

Horari: 
De 8.30 h a 14.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
-Sol·licitar la llicència municipal 

Normativa: 
- Ordenança municipal de publicitat dinàmica (BOCAIB núm. 75, 19/06/97)
- Llei 5/1997, de 8 de juliol, que regula la publicitat dinàmica a les Illes Balears