Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Ocupació de domini públic amb taules, cadires i altres elements auxiliars

02-Abril-2014

Ordenança fiscal
T-11 Taxa per la utilització privativa o per l'aprofitament especial del domini públic local
BOIB núm. 53 de 14/04/12

Ordenança reguladora de l’ocupació de domini públic amb taules, cadires i altres elements auxiliars 
BOIB núm. 150 de 19/10/10