17 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Modificació taxa per utilització privativa o per l'aprofitament especial del domini públic local