Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Matrimonis civils

17-Juny-2019

Sol·licitant:
Persones físiques

Documentació a aportar: 
- Còpia DNI (contraents)
- Còpia DNI testimonis (dos)
- Certificat d'empadronament, en el cas que estiguin empadronats a Llucmajor

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
Batlia

Horari: 
De 8.00 h a 14.30 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Normativa: 
- Codi civil
- Instrucció de la Direcció General dels Registres Civils i del Notariat de 26 de gener de 1995 (BOE núm. 35 de 10/02/95) sobre autorització del matrimoni civil pels batles
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Observacions: 
Per iniciar l'expedient és imprescindible aportar la comunicació del Jutjat de Pau corresponent

Dades de pagament: 
- Per la celebració de matrimonis a la sala d'actes de l'Ajuntament: 115,00 € (en cas que un o ambdós contraents estiguin empadronats en aquest terme municipal, el servei serà gratuït)
- Per la celebració de matrimonis en el Claustre de Sant Bonaventura: 245,00 € (en cas que un o ambdós contraents estiguin empadronats en aquest terme municipal, seran 115,00 €)