Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Llicències d'autotaxi (traspàs de llicència)

17-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones físiques o jurídiques 

Documentació a aportar: 
- Sol·licitud
- Certificat d'antecedents penals
- Residència en aquest municipi amb una antiguitat mínima d'un any
- Certificat que presta els seus serveis amb plena i exclusiva dedicació a la professió en un vehicle adscrit a la classe A) autotaxi amb llicència d'aquest municipi, i que està en possessió del permís municipal de conductor vigent i expedit per aquest Ajuntament
- 1 fotografia mida carnet
- Fotocòpia de la llicència municipal
- Certificat o comunicat de cotització a la seguretat social com a assalariat
- Fitxa municipal anterior
- Pagar la taxa
- Posseir el permís municipal de conductor
- Valor assignat a la llicència
- Targeta d'afiliació a la seguretat social

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
C/ Fra Joan Garau, 2 (Claustre de Sant Bonaventura)

Horari: 
De 8.30 h a 14.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Majoria d'edat 

Normativa: 
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o autoritzacions administratives d'autotaxi i altres vehicles de lloguer
- Ordenança municipal del servei d'autotaxi

Observacions: 
En recollir la nova llicència, cal presentar l'original de la llicència anterior i la fitxa municipal

Dades de pagament: 
Taxa