Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Llicències d'autotaxi (permís municipal de conductor)

17-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones físiques o jurídiques 

Documentació a aportar: 
- Sol·licitud
- 2 fotografies mida carnet
- DNI/NIF
- Permís de conducció adequat
- Certificat d'antecedents penals
- Certificat de naixement
- Certificat mèdic oficial
- Certificat de residència

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
C/ Fra Joan Garau, 2 (Claustre de Sant Bonaventura)

Horari: 
De 8.30 h a 14.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Majoria d'edat 

Normativa: 
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o autoritzacions administratives d'autotaxi i altres vehicles de lloguer
- Ordenança municipal del servei d'autotaxis