Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Llicències d'autotaxi (canvi de vehicle)

17-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones físiques o jurídiques 

Documentació a aportar: 
- Sol·licitud
- 1 fotografia del sol·licitant
- Fotocòpia de la llicència municipal
- Fotocòpia del permís de circulació del cotxe nou
- Fitxa municipal anterior
- Pagar la taxa

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
C/ Fra Joan Garau, 2 (Claustre de Sant Bonaventura)

Horari: 
De 8.30 h a 14.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Majoria d'edat 

Normativa: 
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o autoritzacions administratives d'autotaxi i altres vehicles de lloguer
- Ordenança municipal del servei d'autotaxis

Observacions: 
En recollir la nova llicència, cal presentar els originals de la llicència anterior i la fitxa municipal

Dades de pagament: 
Taxa