Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica per minusvalidesa

18-Juny-2019
Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica per persones amb mobilitat reduïda

Sol·licitant: 
Persones físiques i jurídiques 

Documentació a aportar: 
- Instància indicant les característiques del vehicle, la matrícula i la causa del benefici
- Fotocòpia del certificat o targeta de l'IBAS, on consti el grau de minusvalidesa
- Fotocòpia del permís de circulació del vehicle
- Fotocòpia de la fitxa tècnica

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
Oficines municipals. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 8.30h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Es consideren persones amb minusvalidesa aquelles que tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%. 

Normativa: 
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica