Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Devolució d'ingressos indeguts

18-Juny-2019
Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Sol·licitant: 
Persones físiques i jurídiques 

Documentació a aportar: 
- Instància.
- Acreditar degudament el tipus d'ingrés indegut de que se tracta.
- En el cas que en la instància no s'indiqui el número de compte on s'ha de realitzar la devolució, serà necessària la fitxa de devolució degudament emplenada i diligenciada per l'entitat bancària.

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
Oficines Municipals. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 8.30 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Termini de resolució: 
Les devolucions s'efectuen a través d'una transferència bancària.