Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Certificat de fe de vida

18-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones físiques

Documentació a aportar: 
- Fotocòpia del DNI de l'interessat
- Certificat d'empadronament

Mitjans de contacte:
Presencial

Lloc d'entrega:
Jutjat de Pau - C/ Fra Joan Garau, 2 Llucmajor

Horari:
De 10 a 12 h de dilluns a divendres

Forma iniciació:
A instància de part

Requisits:
- El pot sol·licitar el mateix interessat o bé una altra persona