Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Bonificació del 50% de l'IBI per família nombrosa

18-Juny-2019
Sol·licitud de bonificació del 50% de l'IBI per família nombrosa

Sol·licitant: 
Persones físiques i jurídiques 

Documentació a aportar: 
- Instància.
- Fotocòpia del títol de família nombrosa.
- Fotocòpia de l'escriptura de titularitat de l'immoble.
- Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI
- Certificat d'empadronament de tots els membres de la unitat familiar.
- Declaració de la renda de la unitat familiar.

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
Oficines Municipals. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 8.30 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
- Nombre de fills igual o superior a tres.
- Nivell de renda anual de la unitat familiar inferior a 30.000 €.
- En el cas que el nombre de fills sigui igual o superior a sis i un nivell de renda anual de la unitat familiar inferior a 45.000 €, la bonificació serà del 90%.

Normativa: 
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles