Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Admissió d'usuaris centre de formació ocupacional Migjorn

17-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones físiques

Documentació a aportar: 
- Certificat de minusvalidesa de l'IBAS, en què s'acrediti un grau de discapacitat superior al 33%
- Fotocòpia DNI

Mitjans de contacte: 
Presencial (cita prèvia)

Lloc d'entrega: 
- Centre de formació ocupacional Migjorn(ctra. Campos s/n)

Horari: 
De 9.00 h a 16.30 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
- Majors de 16 anys
- Sol·licitar entrevista amb la direcció del centre

Termini de resolució: 
- A més dels serveis que ja presta el centre (taller ocupacional i àrea d'integració laboral) hi ha un servei d'habitatge tutelat
- Actualment hi ha al centre entre 48 i 50 usuaris

Normativa: 
- Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de minusvàlids
- Decret 66/1999, de 4 juny, reglament regulador del sistema balear de serveis socials
- Decret 11/2000, de 4 de febrer, de programes de formació professional ocupacional en l'àmbit de les Illes Balears
- Estatuts del Patronat Molí d'en Gaspar de Llucmajor
- Reglament de normes i règim intern del Centre de formació ocupacional Migjorn