Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Activitats permanents

17-Juny-2019

INFORMACIÓ IMPORTANT PER OBRES AMB ACTIVITAT

Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per l'impuls de l'activitat económica i la simplificació administrativa a l'àmbit de les administracions publiques de les Illes Balears, per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
 

“Article 39. Documentació técnica

  1. Per tal de dur a terme les instal·lacions necessàries per a una activitat major o menor, el promotor d'aquestes ha de disposar d'un projecte d'activitat amb el contingut que, com a mínim, preveu l'annex II d'aquesta Llei.
  2. Quan sigui necessari obtenir la corresponent llicència urbanística, el promotor de la instal·lació pot optar entre presentar un projecte preliminar d'activitats d'acord amb l'annex 2 d'aquesta Llei o integrar el contingut d'aquest en el projecte d'obres. Potestativament pot presentar el projecte d'activitats complet en la fase de la sol·licitud de llicència o amb el projecte d'execució d'obres. Si opta per no presentar-lo, en tot cas ha de disposar del projecte d'acord amb el que disposa l'apartat següent. En els casos de modificacions d'activitats existents, l'abast del contingut del projecte preliminar d'activitats que s'ha d'aportar dependrà del tipus de modificació d'acord amb el que fixa l'article 11, i es pot produir el cas que sigui innecessari per no afectar-ne cap, la qual cosa s'ha d'indicar en el projecte d'obra.
  3. És un deure del promotor disposar de les autoritzacions prèvies necessàries i de la documentació tècnica pertinent al llarg de l'execució de les obres, inclòs el projecte d'activitats quan sigui preceptiu, i exhibir-la als representants de l'administració competent que ho requereixin en exercici de la seva activitat inspectora”.

NOTA: La notificació per compareixença personal en el punt de recollida de documentació del departament d'urbanisme: SERVEI NO DISPONIBLE FINS A NOU AVÍS.