Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

14.- Ocupació de via pública per obres i/o instal·lacions

30-Juny-2020
Ocupació de la via pública per obres (documentació requerida):
  • Imprès de sol∙licitud d’ocupació de la via pública, amb identificació de la llicència d’obres o comunicació prèvia presentada.
  • Acreditació de la identitat
  • Acreditació de la representació, si escau
  • Croquis i/o plànol a escala o acotat de l’ocupació de la via pública amb els tancaments i altres aparells que s’hagin d’instal·lar a la via pública.
  • Acreditació del pagament de la taxa