Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

13.- DECLARACIÓ RESPONSABLE PER OBRES I INSTAL·LACIONS EN SÒL URBÀ (ARTICLE 5 DE LA LLEI 2/2020, DE 15 D'OCTUBRE)

05-Maig-2021
Documentació requerida per a la tramitació de la declaració responsable per a obres i instal·lacions a executar en sol urbà

* Gestió de la taxa municipal i de l'impost de construccions, instal·lacions i Obres: al següent enllaç

* Registre electrònic: al següent enllaç

(Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19)

 1. Formulari normalitzat Declaració Responsable

 2. Fotocòpia del NIF / DNI / NIE

 3. Acreditació de representació, si s’escau, tant a títol particular, legal o professional (es pot emprar el model de representació)

 4. Justificació de pagament electrònic o còpia del document d’abonament de taxa (T-07) i ICIO (I-05)

 5. Projecte tècnic (bàsic i d’execució) de les obres a executar el qual ha de contenir motivació expressa de no incórrer en cap dels supòsits que requereixen llicència prèvia. En cas de que l’interessat no estigui obligat legalment a relacionar-se amb l’administració per mitjans telemàtics podrà presentar el projecte en paper; en aquest cas n’haurà de presentar dues copies en format paper i una en un format que es pugui digitalitzar.

 6. Projecte de telecomunicacions (per a reformes integrals d’edificis plurifamiliars)

 7. Estudi bàsic de seguretat i salut (si escau)

 8. Nomenaments de direcció facultativa

 9. Nomenament de l’empresa constructora segons model normalitzat publicat a la web de la Corporació

 10. Informes, autoritzacions i concessions sectorials (si escau)

 11. Quadre de compliment de paràmetres de l’annex I del Decret 145/1997, de 21 de novembre, d’habitabilitat (per a reformes que alterin les condicions d’habitabilitat)

 12. Pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat del promotor de l’obra (per a reformes integrals que afectin elements estructurals)

 13. Documentació relativa als residus de construcció-demolició, d’acord amb el Pla director sectorial de gestió de residus de construcció i demolició (BOIB 141 de 23-11-02):

  - Fitxa de càlcul dels residus de construcció i demolició

  - Còpia del contracte formalitzat entre el promotor i Mac Insular SL, per a la gestió dels residus generats

  - Còpia del resguard de la fiança dipositada davant el Consell de Mallorca, corresponent al 125 % del cost de la gestió dels residus generats

ADVERTIMENT

De conformitat amb els articles 14.2, 14.3 i 68.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu, estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques:

- Les persones jurídiques.

- Les entitats sense personalitat jurídica.

- Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, quan actuïn en l’exercici de la seva activitat.

- Els qui representin una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se per mitjans electrònics.

En el cas que una persona obligada a relacionar-se per mitjans electrònics presenti una sol·licitud en format paper, se la requerirà perquè esmeni la sol·licitud i la presenti per mitjans electrònics. A aquests efectes es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data de presentació de l’esmena.