Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

10.- Llicència d'ocupació o primera utilització

18-Juny-2019
Documentació requerida per tramitar una llicència d'ocupació o primera utilització:

AVIS IMPORTANT: Ja es poden realitzar les liquidacions de la taxa municipal i de l'impost de construccions, instal·lacions i Obres a través d'aquesta web: INICI - SEU ELECTRÒNICA - Tributs i pagaments - Autoliquidacions, al següent enllaç.

- Sol·licitud de llicència d’ocupació o primera utilització (MODEL OB-4)
- Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
- Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpia del document d’identitat del representant
- Certificat d’acabament d’obra (degudament complimentat segons l’art. 383.2 del reglament de la llei 2/2014 de 25 de març). Si no intervé tècnic: Certificat d’acabament d’obra del professional.
- Estimació del cost real de l’execució de l’obra
- Fotografies en color de l'edifici, preferentment en format digital, o de mida 10 x 15 cm si són de paper; si l'edifici té més d'una façana, fotografia de cadascuna.
- Instruccions d'ús i manteniment de l'edifici (art. 2.1 i 10.2 del Decret 35/2001, de 9 de març, pel qual s'estableixen mesures reguladores de l'ús i manteniment dels edificis), si s'escau.
- Final d’instal·lació de telecomunicacions, si és el cas.
- Qualificació definitiva o document previst a la normativa d’habitatges protegits, emès per l’òrgan competent, si l’obra executada consisteix en la construcció d’habitatges de protecció pública
- Fotocòpia de la llicència d’instal·lació d’aparcaments, en cas d’edificis plurifamiliars
- Acreditació del pagament de la taxa (62,00 €)

En sol rústic i urbanitzacions sense clavegueram, a més de l’anterior documentació, s’ha de presentar la següent:
- Certificat d’execució i del compliment de les condicions de la fosa sèptica.
- Declaració d’execució i manteniment de fossa sèptica estanca del propietari.
- Còpia de la declaració responsable del sistema de depuració autònom presentat davant la Direcció General de Recursos Hídrics.

NOTA INFORMATIVA: ABANS DE LA NOTIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ O PRIMERA UTILITZACIÓ, S’HAURÀ D’ACREDITAR L’ALTA CADASTRAL I L’ALTA DE LA TAXA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.