17 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

10.- Llicència d'ocupació o primera utilització

18-Juny-2019
Documentació requerida per tramitar una llicència d'ocupació o primera utilització:

Sol·licitud de llicència d’ocupació o primera utilització (MODEL OB-4)
Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpia del document d’identitat del representant
Certificat d’acabament d’obra (degudament complimentat segons l’art. 383.2 del reglament de la llei 2/2014 de 25 de març). Si no intervé tècnic: Certificat d’acabament d’obra del professional.
Estimació del cost real de l’execució de l’obra
Fotografies en color de l'edifici, preferentment en format digital, o de mida 10 x 15 cm si són de paper; si l'edifici té més d'una façana, fotografia de cadascuna.
Instruccions d'ús i manteniment de l'edifici (art. 2.1 i 10.2 del Decret 35/2001, de 9 de març, pel qual s'estableixen mesures reguladores de l'ús i manteniment dels edificis), si s'escau.
Final d’instal·lació de telecomunicacions, si és el cas.
Qualificació definitiva o document previst a la normativa d’habitatges protegits, emès per l’òrgan competent, si l’obra executada consisteix en la construcció d’habitatges de protecció pública
Fotocòpia de la llicència d’instal·lació d’aparcaments, en cas d’edificis plurifamiliars
Acreditació del pagament de la taxa (62,00 €)

En sol rústic i urbanitzacions sense clavegueram, a més de l’anterior documentació, s’ha de presentar la següent:
Certificat d’execució i del compliment de les condicions de la fosa sèptica.
Declaració d’execució i manteniment de fossa sèptica estanca del propietari.
Còpia de la declaració responsable del sistema de depuració autònom presentat davant la Direcció General de Recursos Hídrics.

NOTA INFORMATIVA:
ABANS DE LA NOTIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ O PRIMERA UTILITZACIÓ, S’HAURÀ D’ACREDITAR L’ALTA CADASTRAL I L’ALTA DE LA TAXA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.