Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

09.- Procediment de Renovació d’una llicència d’obra

18-Juny-2019
Documentació requerida per a la renovació d’una llicència d’obra:

En cas que el termini de vigència d’una llicència d'obra hagi finalitzat, es podrà sol·licitar la seva renovació, sempre i quan no s’hagi modificat la normativa urbanística i tècnica relativa a aquesta obra.

- Documentació requerida per a la renovació d’una llicència d’obra:
- Instància general d’urbanisme (Model OB-1)
- Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
- Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpia del document d’identitat del representant
- Documentació acreditativa de la titularitat (còpia d’escriptura o nota simple)
- Certificació expedida pel tècnic director de l'obra on constin els següent apartats: 
    1.- Que l'obra realitzada s'adapta a la llicència concedida
    2.- Els mesuraments i el pressupost detallat i actualitzat de les obres pendents de realització.
    3.-Pressupost d’execució material actualitzat (de tota l’obra).
- Reportatge fotogràfic complet, amb indicació a planta del punt del qual s’han pres les fotografies
- Nova fitxa urbanística, indicant el compliment dels paràmetres urbanístics vigents
- Acreditació del pagament de la taxa (1,35 % del pressupost)
- Acreditació del pagament de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (3,5% de l’augment del pressupost de les obres)

AVIS IMPORTANT: Ja es poden realitzar les liquidacions de la taxa municipal i de l'impost de construccions, instal·lacions i Obres a través d'aquesta web: INICI - SEU ELECTRÒNICA - Tributs i pagaments - Autoliquidacions, al següent enllaç.