28 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

09.- Procediment de Renovació d’una llicència d’obra

18-Juny-2019
Documentació requerida per a la renovació d’una llicència d’obra:

En cas que el termini de vigència d’una llicència d'obra hagi finalitzat, es podrà sol·licitar la seva renovació, sempre i quan no s’hagi modificat la normativa urbanística i tècnica relativa a aquesta obra.


Documentació requerida per a la renovació d’una llicència d’obra:
Instància general d’urbanisme (Model OB-1)
Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpia del document d’identitat del representant
Documentació acreditativa de la titularitat (còpia d’escriptura o nota simple)
Certificació expedida pel tècnic director de l'obra on constin els següent apartats: 
1.- Que l'obra realitzada s'adapta a la llicència concedida
2.- Els mesuraments i el pressupost detallat i actualitzat de les obres pendents de realització.
3.-Pressupost d’execució material actualitzat (de tota l’obra).
Reportatge fotogràfic complet, amb indicació a planta del punt del qual s’han pres les fotografies
Nova fitxa urbanística, indicant el compliment dels paràmetres urbanístics vigents
Acreditació del pagament de la taxa (1,35 % del pressupost)
Acreditació del pagament de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (3,5% de l’augment del pressupost de les obres)