1 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

08.- Procediment de pròrroga de comunicació prèvia

18-Juny-2019
Documentació requerida per al tràmit de pròrroga de comunicació prèvia:

Instància general d’urbanisme (Model OB-1)
Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpia del document d’identitat del representant
Certificat expedida pel constructor/ tècnic director de l'obra on constin els següents apartats:
1.- Que l'obra realitzada s'adapta a la comunicació prèvia presentada
2.- Els mesuraments i el pressupost detallat i actualitzat de les obres pendents de realització
En cas de segona pròrroga, a més s’ha de certificar que el coeficient de construcció executada sigui almenys del 50% i estiguin finalitzades façanes i cobertes, fusteries exteriors incloses
Acreditació pagament taxa (2,5% del pressupost pendent)