24 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

07.- Procediment de pròrroga de llicència d’obres

18-Juny-2019
Procediment

Instància general d’urbanisme (Model OB-1)
Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpia del document d’identitat del representant
Certificació expedida pel tècnic director de l'obra on constin els següent apartats:
1.- Que l'obra realitzada s'adapta a la llicència concedida
2.- Els mesuraments i el pressupost detallat i actualitzat de les obres pendents de realització
En cas de segona pròrroga, a més s’ha de certificar que el coeficient de construcció executada sigui almenys del 50% i estiguin finalitzades façanes i cobertes, fusteries exteriors incloses.
Acreditació pagament taxa 2,5% aplicat al pressupost pendent d’executar.