17 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

05.- Llicència de parcel·lació, agrupació o segregació

18-Juny-2019
Documentació requerida per tramitar una llicència de parcel·lació, agrupació o segregació:

Instància general d’urbanisme (Model OB-1)
Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpia del document d’identitat del representant
Documentació acreditativa de la titularitat (còpia d’escriptura o nota simple)
2 Còpies del projecte tècnic subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional, mes un CD, (amb memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i l’adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques).
Declaració responsable del tècnic competent (Model OB-6)
Proposta del document públic o privat que doni lloc a la parcel·lació que se sol·licita.
Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau.
En cas de llicències a sòl rústic s’ha de presentar: certificat del Registre de la Propietat de les parcel·les afectades, que indiqui si han estat objecte de cap divisió, segregació o fragmentació, i es faci constar el motiu, la superfície resultant i la data de segregació.
Acreditació del pagament de la taxa 227,50 €