24 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

04.- Llicència d'obra major

18-Juny-2019
Documentació requerida per a tramitar una llicència d'obra major:

En cas de presentació de projecte bàsic:

Instància general d’urbanisme (Model OB-1)
Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpies del document d’identitat del representant
2 còpies del projecte bàsic (signat pel promotor i l’arquitecte) + 1 CD i un exemplar més per cada organisme al que s’hagi de remetre
Declaració responsable del tècnic competent (Model OB-6)
Documentació acreditativa del dret de l’interessat per realitzar l’edificació (còpia d’escriptura o nota simple)
Plànol de situació cadastral i amb referència al PGOU (art. 376 del Reglament de la LOUS)
Autoritzacions o informes sectorials preceptius.
Documentació per enviar a AESA, si s’escau (2 còpies del formulari + 2 CD)
Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge
Fotografies: una de l’esquerra i una de la dreta de la façana del solar, en la qual apareguin els edificis veïns i, en cas d'ampliacions, de totes les edificacions existents al solar/PARCEL·LA.
Plànol, si escau, on constin les possibles interferències amb les línies de transport i distribució d’energia elèctrica d’alta tensió amb indicació de la distància d’aquestes a la construcció.
En cas d’ampliacions i construccions de nous habitatges s’ha de presentar:
Quan és en sòl rústic:
- Certificat del Registre de la Propietat de l’historial continuat de les parcel·les que indiqui si han estat objecte de cap divisió, segregació o fragmentació, i es faci constar el motiu, la superfície resultant i la data de segregació.
Quan és en sòl urbà i la parcel·la té una superfície inferior a la mínima establerta en el Pla General:
- Certificat del Registre de la Propietat que indiqui la superfície i la data de segregació.
Projecte d’activitat de l’aparcament, en cas d’edificis plurifamiliars.
Acreditació del pagament de la taxa (1,35% del pressupost)
Acreditació del pagament de l’ICIO (3,5% del pressupost), que s’haurà de abonar abans de la notificació de la llicència.

Quan es presentin conjuntament el projecte bàsic i el projecte d’execució o el projecte d’execució amb posterioritat al bàsic, cal aportar, a més de la documentació indicada anteriorment:

2 còpies del projecte d’execució (signat pel promotor i l’arquitecte) + 1 CD
Declaració responsable, del tècnic autor del projecte on s’especifiqui que no s’ha modificat cap element del projecte bàsic aprovat i que s’han complit totes prescripcions tècniques posades com a condicions de la llicència, especificant cada una d’elles i la seva ubicació dins la documentació que s’aporta (Model OB-7).
Assumeix de direcció de l’arquitecte
Assumeix de direcció de l’aparellador
Nomenament de l’empresa constructora i còpia del document de l’IAE del constructor, que acrediti que l’empresa està inscrita al cens de l’IAE de l’Agencia Tributaria en l’exercici en curs.
Estudi de seguretat i salut firmat i visat.
Fitxa de característiques urbanístiques
Plec de condicions
Projecte de telecomunicacions, en cas d’edificis plurifamiliars
Documentació relativa als residus de construcció-demolició, d’acord amb el Pla Director Sectorial de Gestió de Residus de Construcció i Demolició (BOIB 141 de 23-11-02):
a) Fitxa de càlcul dels residus de construcció-demolició.
b) Còpia del contracte formalitzat entre el promotor i Mac Insular, SL, per a la gestió dels residus generats.
c) Còpia del resguard de la fiança dipositada al Consell de Mallorca, corresponent al 125% del cost de la gestió dels residus generats.
Còpia de la comunicació prèvia de la instal·lació dels equips de depuració d’aigües residuals, presentada a la Direcció General de Recursos Hídrics (Conselleria de Medi Ambient), en cas de llicències en sòl rústic i nuclis sense clavegueram
Acreditació del pagament de la taxa (1,35% del pressupost)
Acreditació del pagament de l’ICIO (3,5% del pressupost), que s’haurà de abonar abans de la notificació de la llicència.