24 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

01.- Comunicació prèvia simple

18-Juny-2019
Documentació requerida per al tràmit de comunicació prèvia simple:

- Formulari normalitzat de Comunicació Prèvia Simple (Model OB-2)
- Acreditació de la identitat
- Plànol de situació cadastral
- Croquis a escala o acotat de les obres a realitzar.
- Fotografies de l’estat actual
- Pressupost detallat per partides, incloses material i mà d’obra
- Informes, autoritzacions i concessions sectorials (si escau).
- Acreditació del pagament de la taxa (1,35% aplicat al pressupost de l’obra)
- Acreditació del pagament de l’ICIO (3,5% aplicat al pressupost de l’obra)