I-02 Impost sobre activitats econòmiques

BOIB núm. 194 de 27/12/12

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/impostos/i-02-impost-sobre-activitats-economiques