Naixements

La inscripció de naixement és l'assentament registral, estès per l'encarregat del Registre Civil, que fa fe del fet del naixement, la data, l'hora i el lloc en què varen tenir lloc, el sexe i, si s'escau, la filiació de l'inscrit.

El naixement produeix efectes civils des que té lloc, però per al seu ple reconeixement és necessari inscriure'l en el Registre Civil.

Per tant, s'entén per inscripció del naixement l'acte pel qual les persones  obligades en donen compte a les autoritats responsables dels corresponents registres civils.

La inscripció del naixement es pot promoure bé a l'HOSPITAL o bé al REGISTRE CIVIL competent del municipi on estiguin empadronats un o els dos progenitors.

INSCRIPCIÓ PROMOGUDA PER L'HOSPITAL: Si sol·licita que sigui l'hospital qui promogui la inscripció, només haurà de telefonar al Jutjat perquè li donin cita i acudir amb el llibre de família per inscriure l'infant o, en cas que no disposi de llibre de família, donar-li'n un de nou.

INSCRIPCIÓ PROMOGUDA PERSONALMENT en el REGISTRE CIVIL: Disposa de 10 dies per tramitar la inscripció de naixement, o un màxim de 30 dies si hi ha causa justificada.

Si s'opta per fer-ho presencialment al Registre Civil, es fa com s'indica a continuació:

1r         Telefonar per sol·licitar cita per realitzar la inscripció del nadó.

2n        Personar-se (un dels progenitors) al Jutjat de Pau i aportar la següent documentació prèviament emplenada i firmada:

a. Qüestionari per a la declaració de naixement al Registre Civil, de color groc (imprès facilitat pel mateix hospital)         

b. Butlletí estadístic de part, de color vermell (imprès facilitat pel mateix hospital)

c. Declaració jurada de la NO PROMOCIÓ de la inscripció del nadó en el lloc del naixement (imprès facilitat pel mateix hospital)

d. Fotocòpia del DNI de cada progenitor

e. Certificat d'empadronament de cada progenitor

f. En cas d'esser casats, certificat de matrimoni o llibre de família

g. En cas de tenir més fills, el llibre de família

3r         El dia de la cita, hi han d'acudir els dos progenitors per firmar la inscripció de naixement. En aquest moment, es farà entrega del llibre de família i dels certificats literals de naixement.


Source URL: https://www.llucmajor.org/naixements