Ordenança Municipal de Consum de l'Ajuntament de Llucmajor

BOIB núm. 145 de 22/10/13

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/comerc/ordenanca-municipal-de-consum-de-lajuntament-de-llucmajor