I-05 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

BOIB 140 de 13/08/2020


Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/impostos/i-05-impost-sobre-construccions-installacions-i-obres