I-04 Impostos sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

BOIB núm. 100 de 19/07/08

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/impostos/i-04-impostos-sobre-lincrement-de-valor-de-terrenys-de-naturalesa