I-01 Impost sobre béns immobles

BOIB 211 de 19/12/2020


Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/impostos/i-01-impost-sobre-bens-immobles