P-09 Ordenança fiscal reguladora del preu públic pel subministrament d'aigua

BOIB n. 97 de 19-07-2014

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/preus-publics/p-09-ordenanca-fiscal-reguladora-del-preu-public-pel