P-10 Ordenança fiscal reguladora del preu públic del servei de clavegueram

BOIB n. 51 de 15-04-2014

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/preus-publics/p-10-ordenanca-fiscal-reguladora-del-preu-public-del-servei-de