1.1 Modificació de l'Ordenança de neteja viària, recollida i tractament dels residus sòlids urbans

BOIB n. 31 de 04/03/08

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/medi-ambient/11-modificacio-de-lordenanca-de-neteja-viaria-recollida-i