1.1 Modificació de l'Ordenança mun. reguladora de la gestió dels residus de construcció i demolició

BOIB núm. 99 EXT. de 06/07/07

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/urbanisme/11-modificacio-de-lordenanca-mun-reguladora-de-la-gestio-dels-residus