1.0 Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de construcció i demolició

BOIB núm. 72 de 18/05/06

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/urbanisme/10-ordenanca-municipal-reguladora-de-la-gestio-dels-residus-de