6 Ordenança reguladora de l'ocupació de domini públic amb taules, cadires i elements auxiliars

BOIB núm. 150 de 19/10/10

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/interior/6-ordenanca-reguladora-de-locupacio-de-domini-public-amb-taules-cadires