4 Ordenança municipal reguladora del servei de taxi

Núm. 108
1 de setembre de 2018


Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/interior/4-ordenanca-municipal-reguladora-del-servei-de-taxi