Ordenança reguladora dels horaris d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives


Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/activitats/ordenanca-reguladora-dels-horaris-destabliments-espectacles-publics-i