Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Naixements

La inscripció de naixement és l'assentament registral, estès per l'encarregat del Registre Civil, que fa fe del fet del naixement, de la data, l'hora i el lloc en què va tenir lloc, del sexe i, si s'escau, de la filiació de l'inscrit.  
El naixement produeix efectes civils des que té lloc, però per al ple reconeixement d'aquests cal la seva inscripció en el Registre Civil.
Per tant, s'entén per inscripció del naixement l'acte pel qual les persones obligades en donen compte a les autoritats responsables dels registres civils corresponents.
La inscripció del naixement es pot promoure bé a l'HOSPITAL o bé al REGISTRE CIVIL competent del municipi on estan empadronats un o els dos progenitors.  

 

INSCRIPCIÓ PROMOGUDA PER L'HOSPITAL

Cal telefonar al JUTJAT (971 66 03 45) i sol·licitar cita per recollir el NOU llibre de família (indicant que la inscripció s'ha fet a l'hospital) o entregar el que ja tengui per cobrir-lo amb el nou naixement.

INSCRIPCIÓ PROMOGUDA en el REGISTRE CIVIL

Disposa de 10 dies per tramitar la inscripció de naixement, o un màxim de 30 dies si hi ha causa justificada.

La inscripció s'ha de fer en dos passos:

    1. Personar-se (un dels progenitors) al Jutjat de Pau els DIMARTS I DIJOUS entre les 12.30 i les 13.15 h aportant la documentació següent, prèviament emplenada i signada:
    1. Qüestionari per a la declaració de naixement en el Registre Civil de color groc (imprès facilitat pel mateix hospital)    
    2. Butlletí estadístic de part de color vermell (imprès facilitat pel mateix hospital)
    3. Declaració jurada de la NO PROMOCIÓ de la inscripció del nounat en el lloc del naixement (imprès facilitat pel mateix hospital)
    4. Fotocòpia del DNI de cada progenitor
    5. Certificat d'empadronament de cada progenitor
    6. En cas de ser casats, certificat de matrimoni o llibre de família
    7. En cas de tenir més fills, el llibre de família

    2. Comprovada la documentació, se citarà AMBDÓS PROGENITORS per firmar la inscripció de naixement, entregant el llibre família, dels certificats literals de naixement.