Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Factura electrònica-FACe

Mètodes per a poder presentar una factura FACe:

- Pujar una factura en format FACTURAe en el punt d’entrada FACe a través de https://face.gob.es/#/es/facturas/remitir-factura

- Previ registre en el punt d’entrada FACe com a proveïdor a:
https://face.gob.es/#/es/proveedores , enviar una factura a FACe emprant l’aplicació de Gestió de Facturació Electrònica disponible a www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx

- A través dels Serveis Web FACe, integrant el seu sistema de gestió de FACe, podrà enviar automàticament les factures al punt d’entrada FACe. Per a poder realitzar la integració, li remetem a: administracionelectronica.gob.es/ctt/face/

Codis DIR3 Ajuntament de Llucmajor
Oficina Contable: L01070316
Órgano Gestor: L01070316
Unidad Tramitadora: L01070316

Dades fiscals
Ajuntament de Llucmajor
Plaça Espanya 12
07620
Llucmajor (Mallorca)
P0703100H

Important: Per a més agilitat en la conformitat de les factures electròniques rebudes s'avisa que, per no ser denegada, la descripció ha de ser clara en el contingut, lloc i detall del departament que va encomanar l'obra o el servei que es factura. Així com la importància d'adjuntar tant el pressupost aprovat com els albarans o qualsevol altre document necessari per a una tramitació eficaç.

Arxius adjunts