13 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Comunitat de regants

L'Àrea d'Agricultura de l'Ajuntament de Llucmajor, d'acord amb el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el Text refós de Llei d'aigües, impulsa la constitució de la Comunitat de Regants del Migjorn de Llucmajor, l'objectiu de la qual és aprofitar i distribuir les aigües depurades de l'Estació d'Aigües Residuals de Llucmajor (EDAR), amb la finalitat de destinar-les al reg.

Amb aquest objectiu, el Consistori ha col·laborat en la redacció del projecte d'estatuts aprovats per la Comunitat i en l'elaboració del primer Padró d'Usuaris. I en aquests moments impulsa l'elaboració del projecte tècnic que permeti constituir definitivament la Comunitat, com també posar-la en funcionament d'una manera efectiva.

Els propietaris regants tendran dret a aprofitar els cabals d'aigua, d'acord amb el contingut dels estatuts i la concessió que s'obtingui o que resulti de les futures sol·licituds d'ampliació, que també determinarà les limitacions d'aquest dret.

Procediment d'ingrés a la Comunitat

Perquè qualsevol propietari que ho hagi sol·licitat i tingui dret a usar l'aigua, pugui ingressar a la Comunitat, bastarà amb l'assentiment de la Comunitat, per majoria absoluta de vots en primera convocatòria o per majoria simple en segona convocatòria.
La persona interessada ha de sol·licitar l'ingrés mitjançant un escrit dirigit a la Junta de Govern, que podrà autoritzar-lo provisionalment per utilitzar les aigües, sense perjudici del que al seu dia acordi la Junta General. Juntament amb la sol·licitud, la persona interessada ha d'aportar el compromís exprés i formal de satisfer els drets de connexió i altres quotes que, si escau, hagi establert la Junta General.a 
Per ingressar a la Comunitat cal inscriure-hi tota la parcel·la que es pretén regar.
 

Documentació a aportar per ingressar a la Comunitat:

  • Sol·licitud d'incorporació emplenada
  • Fotocòpia del DNI del propietari o propietaris
  • Nota simple del Registre de la Propietat núm. 4 (C/ Indústria, núm. 5 3r Palma)
  • Certificat del Cadastre Municipal
  • Plànol del polígon i parcel·la