Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

1.0 Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de construcció i demolició