Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

P-10 Ordenança fiscal reguladora del preu públic del servei de clavegueram