Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

P-09 Ordenança fiscal reguladora del preu públic pel subministrament d'aigua