Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

6 Ordenança reguladora de l'ocupació de domini públic amb taules, cadires i elements auxiliars